Notice: Undefined property: Database::$query_show in /home/vq7wo28/public_html/elektronika.bg/lib/class_db.php on line 103
Условия за ползване | elektronika.bg

Условия за ползване


1.Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Електроника.бг" и лицата - ползватели на услугите на сайта http://elektronika.bg.

2.Всяко лице, което е заредило на браузъра си elektronika.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия, и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на elektronika.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

3.Ползвателите на услугите на elektronika.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта и търговски съобщения.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ В ELEKTRONIKA.BG :

1.Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.

2.Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път в няколко рубрики или райони. Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и представена с различни снимки.

3.Забранено е публикуването на информация, некасаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Забранено е и изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.

4.Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви, неотговарящи на съответната рубрика, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.

5.Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.

6.Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.

7.Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.

8.Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.

9.Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.

10. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви. Забранена е директната, нерегламентирана реклама.

11. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

12. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки.

13. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.

14. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

15. Спешните обявите се публикуват за срок от 7 дни. През този период потребителят има право на 1 качване дневно на обявата най-отгоре в списъка с обяви. Изпращането на SMS за промотирана обява НЕ гарантира публикуването на обявата в elektronika.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.

16. Потребителите имат право на 1 качване дневно на обикновена обява най-отгоре в списъка с обяви. Всеки потребител с активни СПЕШНИ обяви има право да направи допълнително по 1 такова качване дневно на нормалните си обяви, за всяка своя СПЕШНА обява.

17. Обявите се публикуват за срок до 90 дни.

18. Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални. Всички обяви на стоки, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.

19. Забранено е триенето на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите. Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

20. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.

21. ЕЛЕКТРОНИКА.БГ не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

22. Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.

ПЛАЩАНИЯ

1.Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта elektronika.bg се чрез PayPal или чрез мобилните оператори на територията на Република България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. ЕЛЕКТРОНИКА.БГ не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез ехнологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ЕЛЕКТРОНИКА.БГ с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2.ЕЛЕКТРОНИКА.БГ си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3.За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

4.Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и ЕЛЕКТРОНИКА.БГ се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Република България законодателство.